Skip links

Bakü Sağlık Turizm Merkezi

Sağlık Binaları

BAKÜ SAĞLIK VE TURİZM MERKEZİ

ANALİZLER


Bakü Buzovna Bölgesi; sahip olduğu yapılı çevre ve içerdiği fonksiyonlar sebebiyle kent içerisindeki en önemli odak noktasını oluşturmaktadır. Bu merkez, kentin nefes alma alanlarını oluştururken, aynı zamanda şehire ulaşan ana ulaşım yollarının kesiştiği önemli bir noktadadır. Bu sebeple proje alanı, kentsel ölçekteki bu odağın kalbini oluşturmaktadır. Ayrıca Buzovna Bölgesi’nin; Kıyı yerleşimi paralelinde yer alması nedeniyle, Bakü ölçeğinde çok önemli bir alan görünümündedir.

Bu potansiyel, kent içerisindeki gelişme ivmesi ile açıkça gözlemlenebilmektedir.
Alanın daha üst ölçekte okuması yapıldığında, Bakü ölçeğinde denize dik inen büyük kentsel oluşumların çevrelediği bir alanda konumlandığı gözlemlenmektedir. Proje alanı, bu oluşumlar arasında bir “Kentsel Bağlaç” görevi üstlenmektedir. Bu yaklaşım da alanı, kullanım potansiyeli açısından daha üst noktaya taşımaktadır.


Proje alanı, zaman içerisinde çok farklı fonksiyon grupları için kullanılmıştır. Bu yapı kimlikleri ve yanlış fonksiyon dağılımları ile merkez niteliğinde olmasına karşın kentte güçlü bir çekim alanı oluşturamamış ve atıl duruma gelmiştir. Proje alanındaki temel problem, alanı parçalayan fonksiyon yapı gruplarının bütüncül bir işlev olmaksızın alanı sahipleniyor olmasıdır.

Özellikle, Tarihi Kimlikteki Bina, alana anlamsal değer katan önemli bir figür olmalarına karşın güçlü bir simgesel değer ifade etmemektedir. Kentin deniz arakesitinde bulunan proje alanının, taşıdığı güçlü potansiyeli yansıtacak fonksiyon grupları ile çevrelenmediği açıkça gözlemlenmektedir. Bakü Kent Merkezindeki en büyük eksiklerden biri olan “Sağlık Turizmi” diğeri de “Sosyal Alan” yetersizliğidir.
Bu paralelde, Proje alanı için oluşturulan kurguda, birincil parametre alanın doğru fonksiyon grupları, açık-kapalı mekân örüntüleri ve mekânsal bağlaçlar ile aktif hale getirilmesi amaçlanmıştır.


ÖNERİ RAPOR


Proje alanı; Bakü Buzovna Bölgesi’nde, ……Caddesi ile ……Caddesi’nin kesiştiği alanda, merkezi bir konumda yer almaktadır.
Projede; alanın mevcut fiziksel verileri bağlamında; yaratılacak dinamikler ve mimari yaklaşım ile bir “Turizm ve Sağlık Odağı” oluşturulması, ana amaç olarak kurguyu şekillendirmiştir.


Ana amaca paralel olarak, kente görsel katkı sağlayacak, geleneksel ile modernin birleştiği bir mimari çizginin yansıtıldığı projede; nitelik ve prestij bağlamında, 21.yüzyıl Sağlık Turizmi anlayışının simgelendiği yeni bir merkez kurgulanmıştır. Proje alanının değerli lokasyonu, yakın çevresindeki bölgenin görünüşünü, değerini yükseltecek özellikte olması; nitelikli proje ile “podyumda olma” durumu ve ortaya konulacak projenin her açıdan Bakü için “referans” proje olma özelliği, tasarımın çıkış noktasını belirlemiştir. Tasarlanan projenin yaratacağı mekân kullanımları ve Otelcilik ve Sağlık Hizmeti kapsamındaki gelişmiş kullanım kurgusu; alana görsel ve yaşamsal değer sağlayacak ve sosyal dinamikleri hareketlendirecektir.
Bu doğrultuda arazi üzerinde, Buzovna Bölgesi ve çevresinin mevcut kent oluşumu içerisinde kendini var eden; çevreci, doğaya saygılı, yüksek enerji tasarruflu, gelişmiş teknik niteliklerle donatılmış, özellikli bir “Turizm ve Sağlık Yapısı” ve yarattığı sosyal merkezi ile sinerji yakalayan, nitelikli bir proje öngörülmektedir.


Proje konsepti; alanın çevresel ve fiziksel verilerinin doğru okunması ile biçimlenmiştir. Mimari kurguyu oluşturan ve alanının sınırlarını baz alan akslar, ana fonksiyonları belirleyen izlere dönüşmektedir. Ana kurgu, mevcut Tarihi Yapı’nın işlevlevlendirilmesi ve çevresine onu besleyecek yeni fonksiyon grupları içeren yapıların planlanması ile oluşturulmuştur.


Proje alanının 4 karakteristik bölge olarak özgün bir tasarım kurgusu ile şekillendirildiği projede;


Konaklama Birimi; mevcut tarihi yapının işlevlendirilerek ve ek yapı ile çeşitlendirilerek, üst düzey bir “Hotel-Welness Center” dönüştürülmesi,
Tarihi yapıda, otel giriş-karşılama-lobi fonksiyonlarının iç sokak kavramı ile güncellenen alandan veriliyor olması yapının daha fonksiyonel kullanılmasına olanak vermiş ve görsel katkıyı güçlendirmiştir.


Fizik Tedavi Merkezi; Proje alanının sol bölümünde yol arakesitini sağlayan ve alt kotta iç sokak çevresinde kurgulanan aktif merkez,
Bu yapı, üst kottan, günlük tedavi kullanımı olarak planlanmıştır.
Güzellik Merkezi; Proje alanının sağ bölümünde yol arakesitinde yer alan güzellik merkezi,


Açık Alan Odağı; alanın kullanıcılarının tüm sportif ve sosyal açık alan gereksinimlerini karşılayan, cazibe merkezi,
Bu açık alan, “Üst Meydan”, “Alt Meydan” ve iki platformu birleştiren “İç Sokak”tan oluşmaktadır.


Proje alanında; Mevcut tarihi binaya paralel doğrultuyu yakalayan ve üst ile alt kotu tanımlayan bir platform tasarlanması ve bu alanın “İç Sokak” olarak biçimlenmesi, ana yerleşim kurgusunun omurgasını oluşturmaktadır. Bu iç sokak aynı anda, hem alt kottaki Otel Birimi’ne ait “giriş-” ile hem de “Fizik Tedavi Merkezi” ile birebir etkileşim halindedir. Proje alanına ilişkin önemli bir girdi olan Orta Alt avlu ve iç sokaktan panoromik asansörler ile ulaşan kullanıcılar, otel fonksiyonlu Tarihi Yapı karşılanmaktadır. Kompleks,ı her açıdan gelenleri kucaklamaktadır.


Yeni Fizik Tedavi Binası’nın gerek fiziksel kullanım açısından gerekse görsel etki kapsamında en üst düzey okunması hedeflenmiştir. Otel bloğuna paralel konumlanan kütle, fizik tedavi-ve muayene birimlerini barındırmaktadır. Burada kullanılan güçlü arkad ve saçak elemanı ile kullanıcılar için, davetkâr bir kapı hissi yaratılmaya çalışılmıştır.

Bu yapıya paralel oluşturulan ve alt kottaki iç sokak izdüşümünde yer alan Ana Giriş ise, yine farklı bir fonksiyon grubu olarak “Otel ve Welness Lobi” fonksiyonunu içermektedir.

Yapı, geometrisi ve girişteki geniş su elemanı kullanımı ile görselliği üst noktaya taşımaktadır. Zemin kattaki boşluklar, parçalı yerleşim kurgusu ve yeşil entegrasyonu ile güçlü bir mekân planlanmaya çalışılmıştır.


Proje alanı bütününde fonksiyon mekânları arası geçişler ve 3 boyutlu kurgu bir devinimi anlatmaktadır. Yapı, dolu boş yüzeyleri, doğaya ağırlığını vermeyen yapı çözümü ve ritmik cephe elemanları ve kolonad kullanımlarıyla, durağan kütle etkisinden sıyrılmakta; alana ait ve o alanda varolan bir kimlikten, yeni bir harekete başlamanın, kurgusunu yaratmaktadır. Yapı; net geometrisi, yalın mimari dili ve doğal ve yeşil dokuya uyumlu cephe malzemeleri ile (doğal taş ve cam) estetiğin vurgulandığı bir tasarım anlayışı olarak kendini ifade etmektedir.


Otel yapısının, sağ bölümünde yer alan bölüm, yine paralel kurgu ile alana gelen kullanıcıların en üst dizeyde gereksinimlerine cevap verecek biçimde “Güzellik Merkezi” olarak kurgulanmıştır.
Yapı Kompleksi, alanın tümündeki varlığı, yol ve meydanlarla kurduğu ilişkiyle cazibe merkezi yaratmaktadır. Bulunduğu nokta olarak, hareketi ve dinamizmi, akışkanlığı ve doğayla bütünleşmeyi simgelemektedir. Yapıların yerleşimleri ve 3. Boyutta yarattıkları etki ile bütünleşik bir dil sunulmaya çalışılmıştır. Proje alandaki “Üst Meydan-Alt Meydan- İç Sokak” ve çevresindeki düzenlemeler, kullanıcıların açık alan gereksinmelerini karşılayacak peyzaj kurguları ile şekillendirilmiştir. Alanın her yaş grubundan kitle tarafından algılanabilir olması, ana peyzaj yaklaşımı olarak düşünülmüştür. Yoğun yeşil doku ve su öğesi ile bölgeye görsel ve yaşamsal zenginlik kazandırılması ve Belediyenin halkın yaşamı ile bütünleşmesi hedeflenmiştir.


Proje gerek yerleşim kurgusu, gerek alandaki duruşu ve yarattığı çekim merkezi kimliğiyle, bölge için “referans” olacaktır.

This website uses cookies to improve your web experience.